Bình chứa khí hóa lỏng di động (PLC)

Gas không được chiết nạp ở dạng khí mà hóa lỏng, vì vậy một bình có thể chứa được nhiều hơn, tần suất thay bình cũng giảm xuống

Thực hiện chiết nạp Oxy hóa lỏng, Nito hóa lỏng, Argon hóa lỏng và khí CO2.