Container LNG sử dụng vận chuyển bằng tàu

Dạng container chứa LNG này có thể chuyên chở bằng tàu container, sau khi tàu cập bến có thể xếp lên xe đầu kéo và sử dụng như một dạng xe bồn