Hệ thống sản xuất khí Hydro “VH”

Đây là một máy sinh khí tại nơi sử dụng, sản xuất khí Hydro từ khí gas tự nhiên. “VH” là công nghệ đặc thù do Air Water phát triển, sử dụng hệ thống thực hiện quá trình đồng nhất phản ứng cháy và phản ứng biến đổi bằng việc gia tăng oxy khi thực hiện biến đổi bốc hơi nước mà không cần phải gia nhiệt từ bên ngoài bằng tháp “Xúc tác biến đổi hiệu suất cao theo hình thức điều hòa nhiệt bên trong”.