KINH DOANH Y TẾ ĐỘNG VẬT

TRUYỀN NHIỄM TRỨNG DÂY CHUYỀN PHÂN BÓN SÂU

Ống thông này được sử dụng để đưa noãn đã thụ tinh vào sâu trong sừng tử cung. Bằng cách kéo dài ống mềm ra khỏi đầu ống thông, đầu ống mềm sẽ chạm sâu vào sừng tử cung. Nó được tiệt trùng (sử dụng một lần) và có thể sử dụng ngay khi mua. Các tính năng sau đây cung cấp cảm giác chạm thuận lợi trong quá trình cấy ghép.

 

 

Results

      
      ☑Provide domestic meat at low price
      ☑Stable supply of dairy products
      ☑Stable dairy businesses