Tủ đông lạnh (Tủ đông Nitơ lỏng)

Thiết bị cấp đông cấp tốc bằng cách sử dụng nhiệt độ cực thấp của của ni tơ lỏng ( -196oC ) để giảm nhiệt độ của chủ thể cần cấp đông một cách cấp tốc