07/01/2020
0

Thiếu oxy (Nồng độ oxy )

Khí nitro và axit cacbonic với khí trơ khi cho vào trong căn phòng nhỏ. Bạn có thể ở trong căn phòng đó làm việc tuy nhiên việc đó rất  nguy hiểm. Vì các giác quan của con người không thể cảm nhận được khi thiếu không khí . Điều này có nguy cơ gây […]

Đọc tiếp