Chất hấp thụ kim loại nặng (READ Series)

 

Chất hấp phụ có khả năng hấp thụ và loại bỏ các tạp chất như flo, asen, boron, phosphor,.. trộn lẫn nước thải của nhà máy và trong nước giếng. Nó đặc biệt hiệu quả trong việc loại bỏ các kim loại nặng nồng độ thấp mà không thể loại bỏ bằng cách xử lý tổng hợp, xử lý sinh học, xử lý màng, v.v..