Không khí nhân tạo, Oxy y tế & Nitơ

Không khí nhân tạo là khí sạch, không lẫn tạp chất, được tạo từ hỗn hợp khí Oxy – Nito dùng trong y tế với độ chính xác cao ở tỉ lệ khoảng 22:78.

<Ứng dụng chính> Máy thở / máy phổi tim nhân tạo, khí dùng để điều khiển thiết bị phẫu thuật