Các hoạt động kỹ thuật

Thiết kế lắp đặt nhà máy sản xuất khí gas.

Thiết kế lắp đặt, kiểm tra thiết bị đường ống cung cấp khí gas.

Thiết kế lắp đặt thiết bị chiết nạp khí gas

Lắp đặt bảo trì bơm khí lỏng cao áp và đường ống cách nhiệt chân không

Kiểm tra độ kín và làm sạch thiết bị – đường ống